دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

کمیته علمی کنفرانس

1- دکتر حسین رحمانی

2- دکتر حسن معنوی نژاد

3- دکتر علی محمد کرمی

4- دکتر نواب رحیم پور

5- دکتر شعبان کریمی

6- دکتر بهنام تشکری

7- دکتر سید اباذر موسوی

8- دکتر علی احمدزاده


دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست